marka

904 teksty – auto­rem jest mar­ka.

Bajka o tym jak Lenin puścił bąka

Dro­gie dzieci. W naszej kul­turze pub­liczne puszcza­nie bąków jest czymś wstyd­li­wym i nie na miej­scu. Nie dzi­wie się te­mu, a wy, kiedy puści­cie bąka to sta­racie się to uk­ryć. W po­dob­nej sytuacji [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 stycznia 2017, 20:55

Foliowa poezja

Żółty prostokąt
z na­pisem Biedronka
codzien­nie niskie...
końca można się domyślić
we wnętrzu ot­wiera usta
mąka babuni
ale się dusi

Na reklamówce
bied­ronka się śmieje

Skrzydła ćmy
mogą i nie mogą
buć poezją

W rękach kobiet
mi­liony ta­kich worków
na­siąkniętych ludzkim mozołem... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2017, 20:53

Ziemia obiecana w pośpiechu

Noc jest spóźnionym autobusem
miejskim
o przyb­rudzo­nych oczach

Na sie­dze­niach sen­ni ludzie
do­tykają swoich odbić
w za­paro­wanych szybach

To jest jak niere­gular­na modlitwa
do bo­ga w bu­tach wojskowych
który będzie wyt­ra­cać niewiernych
żujących bez­tros­ko gu­my balonowe

Je­dynie Bo­lek i Lolek
nie mieli większych problemów
a ludziom i autobusom
jak psu kość
chleb
i słoik dżemu. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 stycznia 2017, 07:50

Myślnik

W no­cy spadł śnieg
pok­rył brud­ne su­mienie miasta
wyżynające się z dziąseł krawężników
spróchniałymi zęba­mi niemowlaka

A prze­cież mówi się
no­worod­ki nie mają zębów
ale mias­to ma
i zag­ry­zając najsłabszych
drży w par­ku na ławce

Wro­ny z białego posłania
wydziobują krew
bi­je jeszcze erce
stoją lpiy cmentarne
zas­pał sen
bo do późna w nocy
z dep­resją grał w karty... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2017, 20:55

Bajka o tym jak Lenin użył dezodorantu

Dro­gie dzieci i szlachet­na młodzieży zrzeszo­na w kręgach ideolo­giczno-soc­ja­lis­tycznych wal­cząca z prze­jawa­mi kułac­twa na wsi. Z pew­nością lu­bicie czuć się czyści, bo to oz­na­ka dbałości o siebie. W cza­sach po­rewo­lucyj­nych w komunistycznej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2016, 21:51

Bajka o rozsądku Lenina.

Dro­gie dzieci! Czy wiecie jak wygląda rozsądny człowiek? A może kto jest rozsądnym człowiekiem. Na pew­no nie jest to oso­ba biorąca wy­soką pożyczkę w Pro­viden­cie. Bo to jest jak sa­mobójstwo. Bra­kiem rozsądku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 grudnia 2016, 11:17

Bajka o tym jak Lenin nigdy nie przeklinał

Dro­gie dzieci! Na pew­no wiecie jak nies­to­sow­ne jest przek­li­nanie, czy­li używa­nie brzyd­kich wy­razów. Do­rośli i młodzi często przek­li­nają, bo chcą być ważniej­si jak są, chcą też zabłysnąć w to­warzys­twie. Ale czy jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 23 grudnia 2016, 10:49

Bajka o odwadze Lenina

Dro­gie dzieci! Z pew­nością w szko­le wśród młodzieży, może na wet wśród waszych naj­bliższych ko­legów ko­goś naz­wa­no tchórzem. A może wy sa­mi zos­ta­liście tak niesłusznie naz­wa­ni? Na pew­no czu­liście się z tym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 grudnia 2016, 13:50

Baka o Leninie i zazdrości.

Dro­gie dzieci...
Z pew­nością dob­rze wiecie, że zaz­drość nie jest niczym dob­rym. Wyob­raźcie so­bie sy­tuację, że przez ko­min do wasze­go do­mu wszedł Mi­kołaj i dał wam lap­to­pa. Ale do drzwi wasze­go ko­legi zapukał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 grudnia 2016, 10:36

Bajka o tym jak Lenin niczego nie zapominał.

Dro­gie dzieci!
Z pew­nością wa­si rodzi­ce niejed­nokrot­nie przy­pomi­nali wam o czymś ważnym. A to nie za­pom­nijcie od­ro­bić lek­cji, a to pa­miętaj­cie o zab­ra­niu śniada­nia do szkoły. Niejed­nokrot­nie za­pomi­nacie o czymś a wa­si rodzice [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 grudnia 2016, 12:50

marka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2017, 20:59marka sko­men­to­wał tek­st PROŚBA

12 stycznia 2017, 20:58marka sko­men­to­wał tek­st majestat

12 stycznia 2017, 20:56marka sko­men­to­wał tek­st Śmiertelnick

5 stycznia 2017, 01:23yestem sko­men­to­wał tek­st Ziemia obieca­na w pośpie­chu

30 grudnia 2016, 23:10marka sko­men­to­wał tek­st Jesień przyszła la­to odeszło

30 grudnia 2016, 23:08marka sko­men­to­wał tek­st O dob­rej żonie

30 grudnia 2016, 23:06marka sko­men­to­wał tek­st Harmony vs Cha OS 

30 grudnia 2016, 23:01marka sko­men­to­wał tek­st Twarz w lus­trze

30 grudnia 2016, 22:58marka sko­men­to­wał tek­st Przyjaciel człowieka

25 grudnia 2016, 15:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bajka o rozsądku Le­nina.